Курс «Методика викладання психології» присвячений вивченню основних теоретичних та методичних питань викладання психології в середній школі.

Метою викладання навчальної дисципліни «Методика викладання психології» є надання студентам теоретичних знань про методичні проблем лекційних, семінарських, практичних та лабораторних занять, уроків з психології, особливості їх підготовки та проведення. В межах даного курсу студенти ознайомлюються з історією викладання психології та сучасною психологічною освітою, а також з технологією розробок навчального курсу з психології.

Даний курс дозволить студентам визначити сучасні підходи до вивчення психології та розкрити специфіку її викладання як гуманітарної дисципліни. Однією з цілей вивчення психології є засвоєння студентами методів побудови взаємодії та спілкування під час сумісного рішення різноманітних життєвих ситуацій в процесі оволодіння психологічними знаннями. На заняттях з курсу «Методика викладання психології» викладач організовує зі студентами ситуації продуктивної взаємодії та сумісної творчої діяльності, спрямовану на актуалізацію досвіду, який вже є у студентів та на «створення зони перспективного розвитку» за В.Я.Ляудіс.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика викладання психології» є

  • методичні: формувати у студентів психолого-педагогічну компетентність як майбутніх спеціалістів у сфері ознайомлення студентів з технологією розробки навчального курсу з психології, на основі знань основних правових і нормативних документів;

  • пізнавальні: засвоєння теоретичних, практичних і методичних питань викладання психології у вузі в руслі інноваційного навчання;

  • практичні: оволодіння вміннями організовувати й проводити різні види навчальних занять та позааудиторної роботи у вузі, що спрямоване на засвоєння студентами соціокультурного досвіду людства і його творчого використання в життєвих ситуаціях.