Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння студентами спеціальними знаннями відповідно до освітнього рівня «бакалавр», а саме формування уявлень про:

 • основні проблеми криміналістики як науки;

 • використання технічних засобів у розкритті та розслідуванні злочинів;

 • тактичні особливості проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій;

 • методику розслідування окремих видів злочинів;

 • організацію забезпечення взаємодії структурних підрозділів правоохоронних органів, співпраці із засобами масової інформації та громадськістю.

Основними завданнями вивчення дисципліни є забезпечення всебічної підготовки висококваліфікованих юристів, які володіють основами теоретичних знань і практичними навичками, їх застосування у професійній діяльності, здатних аналізувати і правильно оцінювати первинну інформацію про злочин та приймати необхідні рішення щодо розкриття, розслідування та профілактики злочинів за допомогою криміналістики.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у студента мають бути сформовані такі компетентності:

загальні компетентності:

 • здатність розв’язувати задачі та практичні проблеми в галузі криміналістики при розкритті та розслідуванні злочинів;

 • здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу;

 • вироблення навичок збору і аналізу інформації з національних і міжнародних джерел, оцінка їх достовірності, використання сучасних інформаційних технологій і баз даних;

 • здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній дискусії;

 • уміння застосувати знання у практичній діяльності при моделюванні правових ситуацій;

 • здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції;

 • здатність застосовувати юридичну аргументацію;

професійні компетентності:

 • вміти проводити збір і аналіз матеріалів з різних джерел;

 • формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми;

 • формувати короткий висновок щодо окремих проблем з можливими шляхами їх вирішення;

 • використовувати різноманітні інформаційні джерела для засвоєння складних питань з певної теми;

 • застосовувати статистичну інформацію, з посиланням на першоджерела;

 • пояснювати природу та зміст основних правових інститутів та процедур національного права;

 • застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки;

 • використовувати зарубіжний досвід провідних країн світу та пропонувати можливі шляхи його використання в Україні.