Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів системи правових знань з торгового права та засвоєння особливостей правового регулювання торгових відносин.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

  • розкриття правових категорій та інституцій торгового права;

  • формування знань з правової організації торгової діяльності в Україні;

  • набуття навичок роботи з нормативними документами, що регулюють торговельні відносини;

  • вміння розв’язувати конкретні правові ситуації;

  • у повсякденному житті – уміння відстоювати свої особисті права як споживача товарів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у студента мають бути сформовані такі компетентності:

загальні компетентності:

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;

- здатність застосовувати знання в сфері торгової діяльності у практичних ситуаціях в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог;

- здатність до провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності;

- здатність приймати управлінські й обґрунтовані рішення в складних і непередбачуваних умовах;

- здатність самостійно здобувати знання, використовуючи різні джерела інформації з питань торгового права;

- здатність до відповідальності за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди;

  • здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі торгового права;

  • здатність виявляти проблеми правового регулювання в галузі торгового права і пропонувати способи їх вирішення;

  • навички самостійної підготовки проектів актів в торговельній діяльності.

професійні компетентності:

- уміння застосовувати набуті знання, вміння й навички на практиці, здатність брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності;

- проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел в галузі торгового права;

- давати короткий висновок щодо окремих проблем в галузі торгового права з достатньою обґрунтованістю;

- використовувати різноманітні інформаційні джерела для засвоєння складних питань з торгового права;

- самостійно визначати та формулювати ті питання, з яких потрібна допомога і діяти відповідно до рекомендацій;

- застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки;

- самостійно підготувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях.