Метою вивчення дисципліни «Житлове право» є формування у студентів певного рівня знань з правових та організаційних питань житлових правовідносин.

Відповідно до Конституції України, право громадян на житло є одним з найважливіших конституційних прав і свобод громадян. Про його важливість свідчить те, що воно не може бути скасовано або обмежено навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану. Потреба в житлі є однією з природних потреб людей. Без її задоволення неможливе нормальне існування і функціонування людського суспільства. Тому держава повинна проводити курс на послідовне забезпечення права громадян на житло.

Саме житлове законодавство України спрямоване на реалізацію державної політики та право кожного громадянина на житло, на ефективне використання й охорону житлового фонду, на забезпечення розв’язання проблем, пов’язаних з житлом, тому житлове право є однією з основних фундаментальних юридичних дисциплін, яка повинна вивчатися в усіх вищих навчальних закладах юридичного профілю, оскільки саме житлове право покликане захищати законні інтереси як окремих громадян, так і всього суспільства.

Основні завдання вивчення дисципліни «Житлове право» полягають у набутті студентами знань, умінь і здатностей ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження життя, здоров’я та працездатності у сфері професійної діяльності юристів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності:

 • здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі житлового права;

 • здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу;

 • здатність застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та окремих нестандартних ситуаціях;

 • здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, добре володіти правничою термінологією;

 • здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній дискусії з житлового права;

 • знання міжнародних стандартів прав людини;

 • знання засад і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів;

 • навички реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права;

 • уміння застосувати знання у практичній діяльності при моделюванні правових ситуацій з житлового права;

 • здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти;

 • здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції;

 • здатність застосовувати юридичну аргументацію;

 • здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності;

 • навички логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення;

 • навички консультування з правових питань;

 • навички самостійної підготовки проектів актів правозастосування у галузі з житлового права.