Навчальна дисципліна «Інвестиційне право», як важлива складова правової освіти студентів вищих навчальних закладів, набуває особливого значення в професійній орієнтації та спеціалізації, а в подальшому і професійній адаптації.

Метою навчальної дисципліни «Інвестиційне право є – забезпечення набуття студентами знань про основні інститути інвестиційного права України як підгалузі господарського права.

Завдання дисципліни полягають у з’ясування студентами теоретичного підґрунтя та практичного значення основних питань інвестиційного права, отримання необхідних навичок правової роботи в сфері інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності:

 • здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі інвестиційного права;

 • здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу;

 • здатність застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та окремих нестандартних ситуаціях;

 • здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, добре володіти правничою термінологією;

 • здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній дискусії з інвестиційного права;

 • знання міжнародних стандартів прав людини;

 • знання засад і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів;

 • навички реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права;

 • уміння застосувати знання у практичній діяльності при моделюванні правових ситуацій з інвестиційного права;

 • здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти;

 • здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції;

 • здатність застосовувати юридичну аргументацію;

 • здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності;

 • навички логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення;

 • навички консультування з правових питань;

 • навички самостійної підготовки проектів актів правозастосування у галузі з інвестиційного права.