Навчальна дисципліна «Міжнародне право» покликано сформувати у студентів глибокі та професійні знання про джерела міжнародного права; матеріально-правовий та колізійний методи регулювання; місце колізійних норм у джерелах права; основні способи вирішення питання кваліфікації; суть правого статусу фізичних, юридичних осіб та держави; правове регулювання правовідносин з «іноземним елементом»; міжнародний цивільний процес.

Досконале вивчення курсу «Міжнародне право» передбачає засвоєння студентами різних теоретичних концепцій, дискусійних положень, уміння критично осмислювати проблемні питання і розвиток правового мислення, що, в результаті, допоможе їм правильно орієнтуватися в теорії і практиці застосування норм міжнародного права

Завдання курсу полягає у формуванні і розвитку у студентів нового світогляду, орієнтованого на українську дійсність, високого рівня правової та політичної свідомості, моральності, правового ідеалізму; опанування термінологічного апарату юридичної науки; вивчення сучасних концепцій розуміння міжнародного права; виховання ціннісних орієнтацій у житті та практичній діяльності; формування правової культури студентів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності:

 • здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі міжнародного права;

 • здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу;

 • здатність застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та окремих нестандартних ситуаціях;

 • уміння планувати і організовувати свою професійну діяльність;

 • знання і розуміння предмета та характеру професійної діяльності, природи етичних стандартів та здатність діяти на їх основі;

 • здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, добре володіти правничою термінологією;

 • навички збору і аналізу інформації з національних і міжнародних джерел, оцінка її достовірності, використання сучасних інформаційних технологій і баз даних;

 • здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній дискусії;

 • вміння працювати самостійно, проявляти добросовісність, дисциплінованість, пунктуальність та відповідальність, а також працювати у команді колег за фахом;

 • здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми;

 • знання міжнародних стандартів прав людини;

 • знання Конвенції з захисту прав людини та основоположних свобод, а також прецедентної практики Європейського суду з прав людини;

 • знання засад і доктрин міжнародного права, а також змісту основних міжнародно-правових інститутів;

 • знання основ права Європейського Союзу;

 • здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції;

 • здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності;

 • навички логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення;

 • навички консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації;

 • здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності.