Навчальна дисципліна «Судові та правоохоронні органи України» повинна допомогти юристам засвоїти найбільш суттєві питання судових та правоохоронних органів, що є вступною до загальної юридичної проблематики.

Мета викладання навчальної дисципліни полягає у наданні студентам знань, які необхідні для глибокого засвоєння інших правових дисциплін та для успішного здійснення професійної діяльності юриста-практика будь-якого профілю. Вивчення даної дисципліни дозволяє засвоїти основні дані про організацію та головні завдання суду, прокуратури, органів дізнання та слідства, юстиції, органи внутрішніх справ, адвокатури, а також про їхню взаємодію одне з одним.

Завдання курсу: забезпечення всебічної підготовки висококваліфікованих спеціалістів-юристів, які володіють основами теоретичних знань і практичними навичками їх застосування у професійній діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності:

 • здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу;

 • здатність застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та окремих нестандартних ситуаціях;

 • здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, добре володіти правничою термінологією;

 • здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати;

 • знання міжнародних стандартів прав людини;

 • знання засад і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів;

 • навички реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права;

 • здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти;

 • здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції;

 • здатність застосовувати юридичну аргументацію;

 • здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності;

 • навички логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення;

 • навички консультування з правових питань.