Метою викладання навчальної дисципліни є поглиблення знань щодо загальної сутності та змісту адвокатської та нотаріальної діяльності, розширення кола знань про завдання сучасної адвокатури та нотаріату, види та форми адвокатської та нотаріальної діяльності, а також формування навичок щодо розв’язування складних практичних задач під час професійної діяльності з реалізації, охорони й захисту прав і свобод людини та громадянина.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • засвоєння теоретичних основ сутності та змісту адвокатської та нотаріальної діяльності, а також категоріального апарату, який використовується при викладанні дисципліни (адвокатура та нотаріат України, адвокат, нотаріус, адвокатська та нотаріальна діяльність, захист, представництво, договір про надання правової допомоги тощо);

 • розширення кола знань про завдання сучасної адвокатури та нотаріату, види та форми адвокатської та нотаріальної діяльності, що передбачені законодавством і застосовуються на практиці;

 • ознайомлення з правовим та організаційним забезпеченням адвокатів і нотаріусів, адвокатських бюро та адвокатських об’єднань;

 • з’ясування студентами основних соціальних прав адвоката, нотаріуса та його помічника, процедури дисциплінарного провадження щодо адвокатів та підстав припинення адвокатської і нотаріальної діяльності;

 • визначення структури й повноважень органів адвокатського та нотаріального самоврядування;

 • з’ясування загальних засад відносин адвокатури з органами юстиції та державного управління.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у студента мають бути сформовані такі компетентності:

загальні компетентності:

 • здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу;

 • здатність застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та окремих нестандартних ситуаціях;

 • добре володіти правничою термінологією;

 • здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти;

 • здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції;

 • здатність застосовувати юридичну аргументацію.

професійні компетентності:

 • уміння застосовувати набуті знання, вміння й навички на практиці, здатність брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності;

 • здатність виявляти та аналізувати причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати заходи для їх усунення;

 • здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності;

 • спроможність взаємодіяти з представниками інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.