Метою викладання навчальної дисципліни є поглиблення знань щодо правових та організаційних основ підприємництва, формування в них умінь і навичок застосування норм підприємницького права на практиці, а також формування навичок щодо розв’язування складних практичних задач, які виникають під час діяльності суб’єктів господарювання та фізичних осіб підприємців.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • засвоєння теоретичних основ сутності та змісту підприємницької діяльності, характеристики законодавства про підприємницьку діяльність та її державного регулювання;

 • розширення кола знань про поняття, ознаки й види суб’єктів підприємницької, процедури їх державної реєстрації та припинення діяльності;

 • ознайомлення з правовим та організаційним забезпеченням відповідальності за правопорушення у сфері підприємництва;

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у студента мають бути сформовані такі компетентності:

загальні компетентності:

 • здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу;

 • здатність застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та окремих нестандартних ситуаціях;

 • добре володіти правничою термінологією;

 • здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти;

 • здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції;

 • здатність застосовувати юридичну аргументацію.

професійні компетентності:

 • уміння застосовувати набуті знання, вміння й навички на практиці, здатність брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності;

 • здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності.