Метою викладання навчальної дисципліни є надання студентам необхідних правових знань щодо податкової та митної справи відповідного законодавства України в умовах формування ринкової економіки та росту зовнішньоекономічної діяльності, а  також формування навичок щодо розв’язування складних практичних задач, які виникають під час оподаткування, обчислення та сплати мита.

Основними завданнями вивчення дисципліни є: вивчення системи податкового і митного права, положень чинних нормативних актів, що регулюють фіскальну справу в Україні; набуття навичок практичного застосування норм податкового і митного права України під час вирішення конкретних ситуацій.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у студента мають бути сформовані такі компетентності:

загальні компетентності:

 • здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу;

 • здатність застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та окремих нестандартних ситуаціях;

 • добре володіти правничою термінологією у галузі митної та податкової діяльності;

 • здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати;

 • знання засад і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів; міжнародних стандартів прав людини;

 • навички реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права;

 • здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти; аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції;

 • здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності.

професійні компетентності:

 • уміння застосовувати набуті знання, вміння й навички на практиці, здатність брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності;

 • здатність виявляти та аналізувати причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати заходи для їх усунення;

 • здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності;

 • здатність ефективно здійснювати правове виховання;

 • спроможність взаємодіяти з представниками інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.