Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів системи поглядів та спеціальних знань щодо основних теоретичних аспектів правового регулювання особистих немайнових та майнових правовідносин, практичних навичок та вмінь при вирішенні правових спорів між субєктами цивільних правовідносин.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

- засвоєння студентами знань з теорії цивільного права у поєднанні з теоретичними та практичними питаннями реалізації цивільних прав;

- вивчення процесу розвитку правовідносин, способів захисту майнових і особистих немайнових прав, особливостей правового режиму майна;

- вивчення системи чинного цивільного законодавства, а також правових проблем, що виникають при вирішенні цивільних спорів;

- визначення правового режиму майна суб’єктів цивільних правовідносин;

- ознайомлення із специфікою механізму цивільно-правового регулювання.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у бакалавра мають бути сформовані такі компетентності:

загальні компетентності:

1) на понятійному рівні: предмет та систему цивільного права; джерела цивільного права, юридичну природу окремих інститутів даної галузей права; дію цивільного законодавства у часі, просторі, за колом осіб; підстави виникнення цивільних прав і обов’язків; межі здійснення матеріальних та процесуальних цивільних прав та способи їх захисту; суб’єкти та об’єкти цивільно-правових та цивільно-процесуальних відносин; вплив часу на здійснення та захист цивільних прав; особисті немайнові права фізичних осіб; поняття, зміст, види, підстави виникнення, припинення та захисту речових прав; авторські та суміжні права, право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту тощо.

2) на фундаментальному рівні: парадигму та методологію пізнання цивільного права; основні світоглядні ідеї, доктринальні положення науки цивільного права;

3) на практично-творчому рівні: методику вирішення практичних завдань з цивільного права; складання позовних заяв та інших процесуальних документів.

професійні компетентності:

1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та конструкції цивільного права; вирішувати тести та виконувати індивідуальні завдання;

2) на алгоритмічному рівні: застосовувати загальні та спеціальні алгоритми аналізу інститутів цивільного права, самостійно працювати з нормативно-правовими актами;

3) на евристичному рівні: аналізувати положення, інститути цивільного права; визначати зміст певних фактичних відносин у приватній сфері; давати вірну юридичну кваліфікацію означеним фактичним відносинам; тлумачити чинне цивільне законодавство, аналізувати правочини; застосовувати чинне законодавство; виступати експертом та консультантом у навчанні інших; розробляти проекти договорів, правильно застосовувати норми цивільного права до конкретних життєвих ситуацій; аналізувати юридичні факти, які є підставами встановлення цивільно-правових відносин, аналізувати різні категорії справ; застосовувати чинне процесуальне законодавство при вирішенні конкретних судових справ; розробляти проекти позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, рішень, ухвал суду, тощо;

4) на творчому рівні: вичерпно, логічно та творчо викладати інформацію в усній і письмовій формі; ґрунтовно висловлюватися та дискувати, пов’язуючи при цьому теоретичний матеріал з цивільного права та процесу із конкретними практичними питаннями регулювання приватних відносин.