Мета курсу: ознайомлення студентів з теоретичними аспектами організації навчально-тренувальних занять; підвищення рівня розвитку фізичних якостей, оволодіння технікою і тактикою виду спорту, вдосконалення техніко-тактичної майстерності в обраному виді спорту.

Завдання курсу:

  1. Оволодіння основами техніки та тактики обраного виду спорту.

  2. Підвищення рівня функціональних можливостей організму.

  3. Отримання змагального досвіду та суддівських навичок.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

засоби та методи спортивного тренування;

особливості загальної та спеціальної фізичної підготовки в обраному виді спорту;

загальну характеристику фізичних якостей;

методику розвитку фізичних якостей в обраному виді спорту.

Вміти:

підбирати засоби та методи спортивного тренування відповідно до завдань спортивного тренування;

добирати засоби та методи розвитку фізичних якостей в обраному виді спорту;

– приймати участь у змаганнях в обраному виді спорту.

Форма підсумкового контролю – залік.