Дошкільна лінгводидактика та виразне читання

Галузь знань 01 освіта ОПР Бакалавр

Напрям підготовки 013 Початкова освіта та Дошкільна освіта

Методиці розвитку рідного мовлення у дошкільному закладі належить провідна роль у системі підготовки вихователя дитячого садка. Майбутній вихователь мусить не тільки досконало оволодіти теоретичними положеннями методики, знайти прийоми, методи, засоби розвитку мовлення, а й набути практичних умінь та навичок творчого їх застосування. Це потребує від вихователя постійного творчого пошуку, вміння аналізувати, зіставляти, знаходити найефективніші й найраціональніші шляхи розвитку мовлення дітей, залучати їх до активної пізнавально-мовленнєвої діяльності.

Мета викладання дисципліни – прищепити майбутнім вихователям практичні навички та вміння розвитку рідного мовлення у дітей в усіх його мовних аспектах: виховання правильної звуковимови, збагачення словника, формування граматичної правильності мовлення, розвитку зв’язного мовлення; залучення студентів до активної навчально-мовленнєвої та пошуково-дослідної діяльності, котра стимулює до впровадження нових методичних технологій розвитку та навчання дошкільників рідної мови.

Завдання дисципліни – озброїти майбутніх вихователів теоретичними знаннями й практичними вміннями, за допомогою яких вони зможуть досягти високого рівня навчання дітей рідної мови.

Основними завданнями курсу є:

– викликати інтерес і творче ставлення студентів до вивчення курсу;

– розкрити теоретичні засади методики навчання дітей рідної мови;

– на науково-педагогічній основі розкрити систему мовленнєвого розвитку дітей від народження до шести-семи років;

– розкрити закономірності засвоєння дітьми рідної мови;

– ознайомити майбутніх педагогів з програмою, завданнями та змістом навчання дітей рідної мови в дошкільних закладах;

– озброїти студентів практичними вміннями та навичками роботи з дітьми щодо навчання їх рідної мови;

– розкрити найефективніші методи, прийоми, форми розвитку рідного мовлення дошкільників;

– ознайомити з діагностичними та корекційними методиками мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку;

– ознайомити студентів з передовим педагогічним досвідом роботи з вивчення рідної мови у дошкільних закладах. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

– наукові основи методики навчання мови у дошкільних закладах;

– вимоги програми навчання та розвитку мовлення дітей дошкільного віку;

– класифікацію та характеристику методів і прийомів розвитку мовлення дітей дошкільного віку;

– види та структури форм роботи з розвитку мовлення дошкільників; сучасні вимоги до них;

– зміст та методику роботи з художніми творами;

– методи навчання грамоти та підготовки руки дитини до письма;

– діагностичні та корекційні методики мовлення дошкільників.

Специфіка фахової діяльності вихователя вимагає від нього таких вмінь:

– самостійно складати мовленнєві зразки розповідей (описові, з власного досвіду, творчі);

– будувати мовленнєві моделі, доступні наслідуванню дітьми;

– добирати малі жанри фольклору, тексти художніх творів, сприятливі для розвитку образного мовлення дітей;

– складати тексти дидактичних мовленнєвих ігор, ситуацій та мовленнєвих завдань;

– розробляти конспекти занять, сценарії розваг, літературних ранків;

– виправляти мовленнєві помилки дітей та попереджати виникнення нових;

– орієнтуватись у методичній літературі, творчо застосовувати наукові дослідження на практиці;

– планувати навчально-мовленнєву діяльність дітей.