Методика навчання української мови та літературного читання

Галузь знань 01 Освіта

ОПР           Бакалавр

Напрям підготовки/спеціальність 013 Початкова освіта (на основі молодшого спеціаліста)

Додаткова спеціальність 053 психологія

Галузь знань 0101 Педагогічна освіта

ОПР           Бакалавр

Напрям підготовки/спеціальність 6.010102 Початкова освіта

Додаткова спеціальність 6030103 Практична психологія (на базі ССНЗ)

 

Галузь знань 0101 Педагогічна освіта

ОПР           Бакалавр

Напрям підготовки/спеціальність 6.010101 Дошкільна освіта

Додаткова спеціальність 6.010102 Початкова освіта

 

Галузь знань 0101 Педагогічна освіта

ОПР           Бакалавр

Напрям підготовки/спеціальність 6.010102 Початкова освіта

Спеціалізація соціальна педагогіка, дошкільна освіта

 

Мета викладання дисципліни: «Методика навчання української мови та літературного читання» - озброїти майбутнього вчителя не тільки теорією, а й найефективнішими формами організації навчального процесу, найдоцільнішими методами і прийомами навчання мови молодших школярів на сучасному етапі розвитку школи.

Завдання вивчення дисципліни: озброїти майбутніх учителів знаннями шкільних програм і підручників з рідної мови та літературного читання, розумінням закономірностей формування знань, умінь і навичок молодших школярів у галузі мови та читання, забезпечити оволодіння студентами методикою формування в учнів системи початкових уявлень і понять з фонетики, лексики, словотвору, морфології, синтаксису, прийомами ознайомлення школярів з найважливішими нормами української літературної мови та правопису і здійснення на цій основі мовленнєвого розвитку дітей, піднесення їхньої мовної культури.

Методика навчання мови повинна озброїти майбутніх учителів уміннями показувати учням у процесі навчання природні взаємозв’язки між звуковими і графічними, фонетичними і морфологічними, лексичними і словотворчими, лексичними і граматичними, морфологічними і синтаксичними явищами мови, допомогти їм осмислювати складові частини мови у їх взаємозв’язку.

 Важливим завданням курсу також є оволодіння прийомами підвищення виховного впливу мови як навчального предмета на особистість учня, інтенсивного цілеспрямованого розвитку пізнавальних можливостей учнів: мотивів навчання, волі, почуттів, інтересу до вивчення мови, потреби в знаннях, творчого мислення, пізнавальної самостійності, активності як важливих компонентів в розвитку особистості. Тому одним із завдань методики є також навчити майбутніх учителів дбати не тільки про засвоєння мовних знань, умінь, навичок, а й про загальний розвиток школярів, формування в них загальнонавчальних умінь і навичок (організаційних, мовленнєвих, пізнавальних, контрольно-оцінних).

 Перед тими, хто вивчає курс методики навчання української мови та літературного читання, стоять завдання:

  1. Усвідомити вимоги шкільної програми.
  2. Зрозуміти структуру шкільних підручників.
  3. Засвоїти теоретичні основи методики в обсязі, викладеному в програмі.
  4. Ознайомитись з практикою роботи вчителів початкових класів.
  5. Навчитись визначати конкретні методи, прийоми, навчальний матеріал з кожного розділу шкільного курсу української мови та літературного читання.

Курс має чітку професійну спрямованість і покликаний забезпечити високий теоретичний рівень знань студентів з основ навчання рідної мови та читання у початкових класах, вироблення практично-методичних умінь, що забезпечать майбутнім учителям самостійність у роботі, сприятиме вихованню інтересу до творчої педагогічної діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

–      наукові основи методики навчання мови у початковій школі;

–      вимоги шкільної програми та структуру шкільних підручників;

–      класифікацію методів навчання грамоти та особливості сучасного звукового аналітико-синтетичного методу навчання грамоти;

–      сучасні методи і прийоми вивчення мови в початкових класах; сучасні вимоги до уроків мови;

–      етапи та зміст роботи над художнім текстом;

–      завдання й принципи організації позакласного читання в початкових класах на різних етапах читацької самостійності;

–      значення, завдання та прийоми розвитку зв’язного мовлення молодших школярів;

–      критерії і норми оцінки знань, умінь і навичок з мови та читання.

Уміти:

–      добирати ефективні прийоми і навчальний матеріал на різних етапах уроку навчання грамоти та письма, відповідно до етапів;

–      добирати адекватні прийоми роботи з метою формування та вдосконалення видів і навичок читання;

–      визначати основні види, прийоми роботи на уроках читання творів різних жанрів;

–      добирати завдання та адекватні форми роботи для уроків позакласного читання, бібліотечних уроків;

–      визначати ефективні типи, структури уроків мови в початкових класах;

–      помічати орфографічні та пунктуаційні помилки у письмових роботах учнів, володіти методикою виправлення помилок;

–      оволодіти методикою мовних розборів у початкових класах;

–      визначати конкретні методи, прийоми і навчальний матеріал з кожного розділу шкільного курсу мови;

–      мати практичні навички користування основними методами і прийомами формування в учнів початкових класів елементарних уявлень про мову як знакову систему та текст;

–      проводити систему роботи над словниковим запасом учнів;

–      володіти системою вправ на розвиток умінь будувати словосполучення й речення;

–      добирати ефективні прийоми розвитку діалогічного та монологічного мовлення молодших школярів;

–      перевіряти й оцінювати творчі роботи молодших школярів.