Програма курсу «Загальної психології» передбачає дати студенту фундаментальні знання з основних напрямків психологічних досліджень у вітчизняній та зарубіжній психології. Загальна психологія – центральна профілююча дисципліна в системі підготовки майбутніх психологів. Курс «Загальна психологія» спрямований на створення загальних теоретичних основ наукового світогляду психологів та на формування інтересу до прикладної діяльності практичного психолога.

Мета викладання даного курсу полягає в наступному:

- сформувати у студентів систему узагальнених знань з курсу;

- у формуванні гуманістичного світогляду майбутніх практичних психологів;

- в опануванні студентами навичками самоаналізу та саморозуміння, розуміння почуттів і мотивів поведінки оточуючих, вміння робити вибір та брати на себе відповідальність;

- у поглиблені здатності студентів до рефлексії, аналізу слабких та сильних рис, які їй притаманні;

- опанування навичками конструктивного спілкування;

- у підготовці до свідомої активної участі в суспільному житті Української держави.

Також у процесі реалізації програми курсу «Загальна психологія» передбачено розв’язання таких завдань:

 1. Озброїти майбутнього психолога методами діагностики особистості як індивідуальності і як представника різних груп.

 2. Сформувати методологічні позиції в погляді на різноманітні психологічні підходи в розгляді психіки особистості.

 3. Сприяти формуванню гармонійно розвинутої, соціально і національно свідомої особистості, що наділена глибокою громадською відповідальністю, здатна до саморозвитку та самовдосконалення.

 4. Озброїти першокурсників прийомами самостійно здобувати знання, прагнути оволодіти методами психодіагностики, психокорекції та наукового дослідження.

 5. Сприяти толерантному неупередженому сприйманню та доброзичливому ставленню до інших особистостей, груп та народів.

 6. Сприяти розвитку творчого мислення формування власної точки зору та критичного ставлення до інформації.

 7. Сприяти розкриттю та розвитку здібностей студентів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Загальна психологія» у студента мають бути сформовані такі компетентності:

 1. Здатність до абстрактного мислення , аналізу та синтезу; застосування знань у практичних ситуаціях;

 2. Здатність до ефективного етичного спілкування із суб’єктами взаємодії та в колективі (групі);

 3. Здатність до самостійного вивчення нових методів дослідження, до зміни науково-психологічного профілю професійної діяльності;

 4. Здатність до розвитку навичок використання інформаційних і комунікативних технологій;

 5. Здатність формулювати задачу, для її вирішення та досягнення обґрунтованого висновку, використовуючи необхідну методологію та інформацію.