Мета викладання психодіагностики як навчальної дисципліни полягає у підготовці майбутнього практичного психолога до здійснення психодіагностичної роботи у сфері психологічної служби закладів освіти. Програма курсу спрямована на формування у студентів теоретичних знань щодо змісту психодіагностики як науки та практичних умінь обстеження психіки дітей на різних вікових етапах їх розвитку. Студент повинен навчитись користуватись уже апробованими і стандартизованими діагностичними методами та методиками, а також самостійно конструювати потрібні малоформалізовані методики.

Завдання курсу психодіагностики:

  1. Сформувати розуміння студентами місця і ролі психодіагностики в структурі практичної психології та психологічної допомоги особистості;

  2. Озброїти студентів знаннями принципів та методів психодіагностичного дослідження особистості на різних етапах онтогенезу та вміннями самостійно застосовувати їх при розв’язанні науково-дослідницьких та прикладних завдань;

  3. Сприяти формуванню у студентів професійно-значущих якостей особистості практичного психолога та творчого ставлення до психодіагностичної діяльності.