Програма з педагогічної психології передбачає вивчення i аналiз психологiчних основ органiзацiї i закономiрностей навчально-виховного процесу та його структурних компонентiв.

Мета вивчення дисципліни полягає у наданні майбутнім педагогічним працівникам теоретичних знань та практичних навичок щодо розвитку та корекції психічних якостей та властивостей особистості в умовах навчальних закладів різного типу; формуванні діалектичного підходу до розуміння психіки конкретного учня, озброєнні ефективними засобами керування процесом становлення особистості і розвитку психіки на різних вікових етапах.

Вимоги до знань i умiнь студентiв:

Знати:

  • теоретичні основи психології учіння та психології навчання;

  • змiст, структуру i закономiрностi учбової дiяльностi учнiв, педагогiчної дiяльностi вчителя;

  • вiковi особливостi засвоєння знань i розумового розвитку учнiв молодшого шкільного віку;

  • оптимальнi умови органiзацiї навчально-виховного процесу;

  • прийоми i засоби корекцiї i розвитку навчальної дiяльностi i становлення особистостi учня в молодшому шкільному віці.

Умiти:

  • видiляти психологiчний аспект педагогiчних явищ i процесiв;

  • використовувати знання з метою створення оптимальних умов навчання i виховання учнiв молодшого шкільного віку;

  • аналiзувати i оцiнювати ефективнiсть педагогiчної діяльності (власної і колег);

  • застосовувати прийоми розвитку і удосконалення навчально-виховної роботи.