Мета діяльності психологічної служби освіти полягає у збереженні психологічного здоров'я дітей дошкільного та шкільного віку. У зв'язку з метою визначаються таки задачі служби:

- сприяння повноцінному особистісному та інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому етапі;

- забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вивчення;

- профілактика та подолання відхилень у інтелектуальному та особистісному розвитку дітей.

Для компетентного виконання професійних обов’язків в майбутній діяльності, студентам-психологам необхідні теоретичні знання з загальної, вікової, педагогічної та соціальної психології. Важливим підґрунтям для практичної діяльності  спеціаліста є знання з дисциплін: психологія особистості, психологія сім'ї, експериментальна психологія, психодіагностика, основи психокорекційної роботи, патопсихологія з основами дефектології, соціально-психологічний тренінг та багато інших дисциплін.

Завдання - надати студентам сучасних теоретичних та практичних знань про принципи, структуру, зміст психологічної служби;

- вивчити технології практичної психології освіти та ознайомитись з основними методами, що використовують  практичні психологи;

- сприяти отриманню студентами повноцінних знань в найважливіших теоретичних аспектах зазнаеченого курсу;

- сприяти формуванню професійного мислення, заснованому на конструктивному аналізі та системному підході до розуміння ролі психологічної служби в освіті, комплексне уявлення про світ, себе у світі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

  • знати: понятійно-категоріальний апарат дисципліни;

  • мету, функції, завдання та принципи діяльності шкільної психологічної служби в Україні;

  • загальну документацію, якою керується та у відповідності з вимогами котрої діє психологічна служба в Україні.

  • вміти: .грамотно застосовувати понятійно-категоріальний апарат;

  • організовувати, планувати та здійснювати професійну діяльність у відповідності із нормативними вимогами, освітньо-кваліфікаційною характеристикою й посадовими обов’язками.