Метою викладання навчальної дисципліни «Порівняльна психологія» є

сформувати у студентів основу для розуміння загального процесу становлення та розвитку психіки, ролі біологічних детермінант в онтогенезі психіки людини; ознайомить їх з основними проблемами теоретичної та експериментальної зоопсихології та порівняльної психології, сучасними досягненнями в цих науках; залучати знання суміжних галузей науки (етології та антропології).

Основними завданнями вивчення дисципліни «Порівняльна психологія»

Завдання вивчення дисципліни передбачають формувати знання про:

 • основні етапи розвитку психіки тварин в процесі еволюції;

 • зміст теоретичних досліджень зоопсихології, авторські концепції;

 • методи одержання даних у галузі зоопсихології та порівняльної психології;

 • загальні характеристики рівнів психіки тварин, форми поведінки;

 • подібність та відмінність психіки і поведінки у тварин і людей.

Завдання курсу полягають у формуванні таких умінь:

 • проводити порівняльний аналіз поведінки і психіки людини і тварини;

 • застосовувати методи дослідження психіки тварин, збирати емпіричні дані;

 • давати пояснення та обґрунтування проявам поведінки тварин;

 • визначати етапи та рівні розвитку психіки тварин.

1.3. Програмними результатами вивчення навчальної дисципліни є:

знати:

 • понятійно-категоріальний апарат порівняльної психології;

 • предмет, методи, функції даної галузі науки;

 • особливості виникнення психічного відображення

 • біологічні передумови і закономірності зародження людської свідомості;

 • закономірності психіки людини і тварини.

вміти:

 • грамотно застосовувати понятійно-категоріальний апарат;

 • розмежовувати психічні функції у людини та тварини;

 • визначати етапи та рівні розвитку психіки тварин;

 • проводити порівняльний аналіз поведінки і психіки людини і тварини;

 • формулювати проблематику вивчення психіки та поведінки тварин.