Мета: сформувати у студентів базові знання, вміння та навички, які є необхідними для здійснення ефективної психологічної роботи з категоріально-поняттєвим апаратом арттерапії в контексті науково-психологічної діяльності та практичної психологічної допомоги людині.

Завдання курсу «Арттерапія»:

  1. Сформувати в психіці студентів когнітивні структури, що слугують відображенням арттерапевтичного процесу у формі специфічної змістової одиниці категоріально-поняттєвого апарату наукової психології.

  2. Надати загальні відомості про основні напрямки розвитку психологічної науки і практики, в контексті реалізації яких здійснюються арттерапевтичні розробки у методологічному, концептуальному, методичному, емпіричному та безпосередньо-практичному планах.

  3. Представити студентам найбільш суттєві теоретико-методичні та практичні аспекти істотних системоутворюючих компонентів структури сучасних арттерапевтичних розробок та їх взаємозв’язку.

  4. Навчити студентів виробляти в себе вміння та формувати на їх основі навички практичного застосування своїх професійних знань, досвіду та якостей у контексті безпосереднього розв’язання ситуаційно-конкретизованих завдань, пов’язаних з арттерапією.

  5. Продемонструвати якісну своєрідність, відповідні характерні риси та загальну специфіку арттерапії, як окремої, самостійної галузі психологічної науки та практики.

Даний курс тісно пов’язаний з такими галузями психології як загальна психологія, культурно-історична психологія, гуманістична психологія, глибинна психологія, психологія творчості, психологія діяльності, психодіагностика, консультування, АСПН, СПТ тощо. Для засвоєння змісту курсу студенти мають володіти теоретичним матеріалом з перерахованих галузей, орієнтуватися в їх методичному забезпеченні, мати належний об’єм емпіричних знань та поведінково конкретизоване у відповідних діяльнісних алгоритмах чітке практичне уявлення про інструментарій їх безпосередньої операціоналізації в сфері психологічної роботи.

В результаті засвоєння матеріалу курсу «Арттерапія» студенти повинні знати:

- смислову структуру основних напрямків розвитку психологічної науки і практики, в контексті реалізації яких здійснюються арттерапевтичні розробки;

- ключові поняття сучасних галузей арттерапії, істотні зв’язки між ними та основні методико-практичні напрямки їх емпіричної конкретизації та діяльнісної операціоналізації;

- визначення та особливості використання методів і прийомів психологічної роботи з перфекційнми феноменами – їх діагностики, корекції та конструктивного розвитку;

- особливості та ознаки конкретних проявів перфекції та реалізації механізмів її розвитку у функціонуванні психіки людини.

В результаті засвоєння матеріалу курсу «Арттерапія» студенти повинні вміти:

- пояснювати смислову структуру основних напрямків розвитку психологічної науки і практики, в контексті реалізації яких здійснюються арттерапевтичні розробки;

- визначати ключові поняття сучасних галузей арттерапії, істотні зв’язки між ними та основні методико-практичні напрямки їх емпіричної конкретизації та діяльнісної операціоналізації;

- використовувати методи і прийоми арттерапії у контексті здійснення діагностичних, корекційних та конструктивно розливальних аспектів діяльності практичного психолога;

- відрізняти та диференціювати особливості та ознаки конкретних проявів перфекції та реалізації механізмів її розвитку у функціонуванні психіки людини;

- аналізувати динаміку детермінації, розвитку та реалізаціїперфекції;

- усвідомлено актуалізувати безпосередні власні прояви перфекції, рефлексувати їх особливості та адекватно реалізовувати їх втілення у професійній діяльності.