Метою вивчення курсу «Психологія» є формування у студентів системи знань про психологічні особливості людини як об’єкта педагогічної та суб’єкта учбової діяльності, розуміння ними складного психічного і духовного життя дитини, самовдосконалення і самовиховання майбутніх учителів як фахівців-професіоналів.

Завданнями курсу є:

 • формувати у студентів уявлення про природу суб’єктивної реальності людини, про структуру особистості, умови функціонування і розвитку психічних процесів;

 • сприяти набуванню знань майбутніх педагогів про умови і механізми розвитку дитини на різних етапах онтогенезу, про особливості створення спеціальних умов для розвитку школярів, про організацію навчально-виховного процесу з урахуванням специфіки вікового розвитку учнів;

 • формувати знання про фундаментальні психологічні структури, про становлення особистості в її діяльнісних, суспільних і свідомих вимірах;

 • формувати уміння у майбутнього педагога проводити психологічні дослідження психічних процесів, визначати рівень розвитку особистості дитини на кожному віковому етапі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

 • предмет, завдання, методи психологічної науки;

 • закономірності перебігу пізнавальних, емоційних, вольових психічних процесів;

 • класифікації психічних явищ, особливості та властивості психічних функцій;

 • психологічні особливості спілкування, міжособистісних взаємин, основи конфліктології;

 • основні теорії психічного розвитку дитини;

 • закономірності психічного розвитку людини від народження до періоду юності, а також особливості психічного розвитку дорослої людини;

 • психологічні закономірності навчання, виховання зростаючої особистості;

 • психологічні особливості педагогічної діяльності учителя;

вміти:

 • застосовувати психологічні методи для вивчення психологічних особливостей людини: спостереження, психодіагностичні методи;

 • самостійно опановувати психологічну літературу з тем курсу;

 • пояснювати різноманітні явища у психічній реальності людини;

 • аналізувати ситуацію розвитку та особливості психічного розвитку дітей у різні періоди дошкільного і шкільного життя;

 • виявляти причинно-наслідкові зв’язки між поведінковими виявами школярів та особливостями соціокультурного середовища, що їх оточує;

 • застосовувати методи і методики для дослідження психічних особливостей людини; застосовувати знання з психологічних основ навчання і виховання у роботі зі школярами.

Форма підсумкового контролю – екзамен.