Мета і завдання курсу. Мета навчальної дисципліни: забезпечення формування елементарних основ музичної грамоти, необхідних для кваліфікованого проведення занять фізичної культури під музичний супровід; опанування технікою виконання основних рухових дій у поєднанні з музикою; набуття необхідних знань, умінь і навичок в проведенні вправ і складанні комбінацій, відповідно змісту музичного твору.

Завдання вивчення дисципліни:

інтеграційно-цілісно осмислювати сукупність компонентів фахової підготовки майбутнього вчителя фізичної культури;

виявляти її фундаментальні основи формування здорового способу життя, вірної постави, уміння поєднувати рухи з музикою, формувати почуття ритму;

формувати культуру рухів, базову основу до занять фізичною культурою (гімнастикою).

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

основні закономірності музично-ритмічного виховання у дитячих дошкільних закладах та загальноосвітній школі; сучасний стан та перспективи розвитку ритмічної гімнастики та аеробіки;

вміти: визначати основні особливості проведення уроку ритміки і хореографії, зміст та особливості методики викладання ритмічної гімнастики для ДДЗ та учнів ЗОШ, зміст методики формування вірної постави; здійснювати педагогічний контроль під час проведення занять з ритміки і хореографії; оволодівати технікою виконання та методикою навчання танцювальних елементів; забезпечувати місця та безпеку проведення занять з ритміки і хореографії організовувати та проводити культурно-спортивних заходів.

Форма підсумкового контролю – залік.