Мета навчальної дисципліни: ознайомлення студентів з навчальною документацією тренера-викладача, засвоєння основних вимог спортивного тренування, організації та проведення змагань в обраному виді спорту.

Завдання курсу:

Формування спеціальних теоретичних знань та практичних умінь і навичок потрібних для успішного тренування в обраному виді спорту.

Удосконалення техніки та тактики в обраному виді спорту.

– Підвищення рівня розвитку основних рухових якостей.

Участь студентів у змаганнях різної кваліфікації та виконання спортивних розрядів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

методику розвитку рухових якостей (сила, гнучкість, витривалість, швидкість, координація рухів, рухливість в суглобах) в обраному виді спорту;

методику техніко-тактичної підготовки спортсмена в обраному виді спорту;

основи теорії і методики спортивного тренування в обраному виді спорту;

– правила змагань та суддівства в обраному виді спорту;

методику тренування та правила змагань, суддівства в обраному виді спорту;

вміти:

застосовувати рухові здібності для вирішення завдань спортивного тренування в обраному виді спорту;

скласти конспект та провести навчально-тренувальне заняття з обраного виду спорту;

– володіти технікою виконання вправ в обраному виді спорту.

Форма підсумкового контролю – залік.