Мета і завдання курсу. Метою дисципліни «Спортивна метрологія» є формування у студентів системи знань, навиків і умінь у галузі спортивних вимірювань, обробки одержаних результатів, що є необхідним елементом професійного становлення фахівця.

Завдання:

навчання студентів метрологічних основ сучасної теорії і практики комплексного контролю в спорті і фізичному вихованні;

навчання методам і оволодіння навиками самостійної роботи з вимірювальними приладами;

наближення змісту навчання в університеті до запитів майбутньої практичної діяльності студентів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: зміст і особливості організації контролю за змагальною і тренувальною діяльністю, а також різними сторонами підготовленості спортсменів (фізичною, технічною, тощо); метрологічні основи сучасної теорії і практики комплексного контролю в спорті і фізичному вихованні;

вміти: на практиці застосовувати математико-статистичні методи для обробки експериментальних даних, самостійно працювати з вимірювальними приладами.

Форма підсумкового контролю – залік.