Мета і завдання курсу: формування у студентів професійних, організаційних, педагогічних, методичних знань, умінь і навичок необхідних для здійснення фізичного виховання різного контингенту населення з використанням сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій; відповідної професійної компетентності й розвиток професійних якостей фахівця у сфері фізичної культури спорту.

Завдання вивчення дисципліни:

 • озброїти майбутніх фахівців у сфері фізичної культури та спорту знаннями про сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні;

 • формування усвідомлення доцільності застосування фізкультурно-оздоровчих технологій відповідно до індивідуальних, психічних, фізичних особливостей осіб різних статево-вікових груп;

 • формування практичних умінь та навичок застосування фізкультурно-оздоровчих технологій у різних формах роботи з фізичного виховання;

 • формування стійкого інтересу до навчальної дисципліни та світоглядних оздоровчих позицій у майбутніх учителів фізичної культури;

 • розвиток творчих якостей студентів, здатності до інноваційної діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

 • зміст та форми організації різних видів фізкультурно-оздоровчих технологій;

 • завдання, методику проведення і особливості організації занять, різноманітних оздоровчих програм;

 • досвід організації і впровадження різних форм фізкультурно-оздоровчих технологій у фізичному вихованні та спорті;

 • застосування на практиці основних учень в галузі фізичної культури;

 • біологічні, соціальні, психологічні та інші чинники збереження здоров’я;

 • особливості комп’ютерних оздоровчих програм;

вміти:

 • володіти актуальними фізкультурно-оздоровчими технологіями, засобами і методами управління станом людини;

 • визначати найбільш ефективні фізкультурно-оздоровчі технології для збереження здоров’я та підвищення рухової активності населення;

 • володіти педагогічними, медико-біологічними, інформаційними технологіями для формування здорового способу життя, розвиту рухових умінь і навичок, розвитку фізичних (рухових) якостей у представників різних груп населення і вміти самостійно розробляти методики та технології для інтегрального гармонійного розвитку людини;

 • добирати оптимальні традиційні та нетрадиційні засоби впливу на покращення здоров’я та фізичного розвитку дітей та молоді;

 • здійснювати організацію діяльності населення з використанням різних видів та форм рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя;

 • складати комплекс вправ і проводити заняття з елементами оздоровчої, атлетичної, ритмічної гімнастики, вправ аеробної спрямованості, аквааеробіки тощо;

 • забезпечувати впровадження сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій у практику роботи закладів освіти.

Форма підсумкового контролю – залік.