Мета навчальної дисципліни: формування базових професійно-педагогічних знань, умінь, навичок, що забезпечують теоретичну і практичну підготовку фахівця в галузі Ф і С.

Завдання вивчення дисципліни:

формування професійного світогляду студентів;

оволодіння методикою силової підготовки спортсменів різних видів спорту;

надання студентам практичних умінь і здібностей щодо використання атлетизму для оздоровлення організму.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

особливості матеріально-технічного забезпечення силової підготовки спортсменів; основи організації навчально-тренувальних занять різної спрямованості; техніку безпеки та профілактики травматизму на заняттях з атлетизму; техніку змагальних вправ та основи суддівства у силових видах спорту;

вміти:

застосовувати у практичній діяльності отримані знання, щодо використання засобів і методів силового тренування, проводити силові тренінги оздоровчої спрямованості з особами різного віку і статі.

Форма підсумкового контролю – екзамен.