Метою дисципліни «Теорія і методика викладання гімнастики» є формування системи спеціальних знань з історії, теорії і методики викладання гімнастики, опанування технікою основних гімнастичних вправ, набуття необхідних знань, умінь та навичок для самостійної педагогічної й організаційної роботи в загальноосвітній школі та позашкільних дитячих закладах та самодіяльному фізкультурному русі.

Завдання:

– Оволодіння технікою гімнастичних вправ.

– Формування професійних умінь і навичок проведення різних форм занять гімнастикою.

Опанування практичним матеріалом і розвиток умінь його оптимального вибору для організації та проведення занять з гімнастики.

– Підвищення рівня розвитку основних рухових якостей.

– Реалізація творчих можливостей студентів у моделюванні майбутньої професійної діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

гімнастичну термінологію;

– методичні особливості викладання гімнастики;

методику проведення загальнорозвивальних, стройових вправ та переміщень;

правила техніки безпеки під час занять гімнастикою;

методику розвитку рухових здібностей, технологію складання навчальних програм для засвоєння гімнастичних елементів;

правила суддівства змагань з гімнастики;

вміти:

здійснювати показ вправ всіх видів гімнастичного багатоборства;

володіти методикою навчання гімнастичним вправам;

своєчасно виявляти і ліквідовувати помилки у технічній основі вправ;

здійснювати страхування, самострахування та надання допомоги при виконанні вправ на гімнастичних приладах;

упорядковувати навчальну документацію для школярів різних вікових груп;

застосовувати основні засоби і методи підготовки спортсменів нижчих розрядів.

Форма підсумкового контролю – екзамен.