Мета навчальної дисципліни: забезпечення формування у майбутнього вчителя основ раціональної техніки виконання легкоатлетичних вправ, оволодіння методикою навчання техніки легкоатлетичних вправ, вивчення правил організації та проведення змагань з легкої атлетики, набуття теоретичних, методичних та організаційних знань, умінь та навичок для самостійної педагогічної діяльності.

Завдання вивчення дисципліни:

оволодіти основами техніки виконання легкоатлетичних видів;

опанувати методику навчання техніки шкільних видів легкої атлетики на основі логічно побудованої схеми дидактичних завдань та системи спеціально-підвідних вправ;

засвоїти методику розвитку фізичних якостей засобами легкої атлетики;

вивчити механізми оздоровчої дії легкоатлетичних вправ та механізми їхнього застосування з метою оздоровлення на запровадження у практику методику виховання фізичної культури особистості;

засвоїти технологію організації, проведення та суддівства шкільних змагань з легкої атлетики, на основі сучасних діючих правил, затверджених ФЛАУ.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

структуру і зміст базової програми з фізичної культури у загальноосвітньому навчальному закладі;

принципи, засоби, методи та форми навчально-тренувальних занять з легкої атлетики;

основи техніки і тактики легкоатлетичних вправ;

методику навчання техніки легкоатлетичних вправ;

методику розвитку фізичних якостей засобами легкої атлетики;

особливості проведення навчально-тренувальних занять з легкої атлетики з учнями, які відносяться до різних медичних груп;

правила організації та проведення спортивно-масових змагань та фізкультурно-оздоровчих заходів з легкої атлетики;

вміти:

складати комплекси загально-розвиваючих і спеціально-підготовчих вправ, виходячи із завдань навчально-тренувального заняття з легкої атлетики;

добирати комплекс легкоатлетичних засобів для розвитку фізичних якостей учнів залежно від їхнього віку, статі, стану здоров’я, індивідуальних особливостей та фізичної підготовленості;

проектувати і розробляти конспекти уроків, Положення про шкільні змагання з легкої атлетики;

організовувати і проводити навчально-тренувальні заняття з легкої атлетики із учнями загальноосвітніх закладах;

планувати, організовувати і проводити спортивно-масові та фізкультурно-оздоровчі заходи з легкої атлетики для школярів.

Форма підсумкового контролю – екзамен.