Мета навчальної дисципліни: забезпечення формування у студентів професійних компетенцій щодо методики проведення рухливих та українських народних ігор і забав в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.

Завдання вивчення дисципліни:

– формування світоглядних понять щодо витоків і еволюції виникнення і розвитку рухливих ігор і забав;

– опанування технікою виконання основних рухових дій засобами рухливих ігор;

– набуття необхідних знань, умінь і навичок в проведенні і аналізу рухливих ігор в навчальній, позакласній роботі з фізичного виховання в школі, оздоровчих таборах, за місцем мешкання;

– опанування уміннями ставити цілі, мотивувати діяльність учнів засобами рухливих ігор, організовувати і контролювати їх роботу з прийняттям на себе відповідальності за якість освітнього процесу;

– навчити використовувати гру з загальноосвітньою і виховною метою.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: основні закономірності методики навчання та проведення рухливих ігор і забав у дитячих дошкільних закладах та загальноосвітній школі; педагогічні вимоги до організації і проведення рухливих ігор; шляхи реалізації теоретичних знань в практиці роботи навчальних закладів; методику формування рухових якостей; критерії оцінювання знань і умінь учнів;

вміти: визначати основні особливості проведення уроку з рухливих ігор і забав, зміст та особливості проведення занять в різних формах організації школярів, організовувати і проводити змагання з рухливих ігор і забав; здійснювати педагогічний контроль під час проведення занять з рухливих ігор; оволодівати технікою виконання та методикою навчання ігрового завдання; приймати рішення щодо профілактики травматизму та надання першої медичної допомоги; планувати навчальні заняття і складати необхідну документацію.

Форма підсумкового контролю – екзамен.