Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів базових знань з історії розвитку волейболу, баскетболу та гандболу, вивчення ними правил гри та розвиток основних умінь і навичок гри у волейбол, баскетбол та гандбол, оволодіння методикою проведення та суддівства змагань з даних видів.

Дисципліна базується на знаннях: теорії і методики фізичного виховання, медико-біологічних дисциплін, гігієни, психології, рухливих ігор, біомеханіки та ін. її вивчення має прикладний характер.

Завданнями вивчення дисципліни є:

ознайомлення студентів з історією розвитку волейболу, баскетболу та гандболу в Україні та світі;

ознайомитись з особливостями процесу формування рухової навички, метою та завданням початкового навчання;

ознайомитись з основними принципами, методами та засобами оволодіння технікою гри;

розвиток умінь і навичок гри у волейбол, баскетбол та гандбол;

вивчити методичну послідовність навчання певному прийому в грі, техніки пересувань у нападі, техніки володіння м’ячем у нападі, техніки пересувань у захисті, техніка протидії у захисті;

оволодіння студентами елементами технічної й тактичної майстерності;

формування знань правил гри у волейбол, баскетбол та гандбол;

оволодіти методикою суддівства змагань.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати: історію розвитку волейболу, баскетболу та гандболу у світі і в Україні та його роль і місце у системі фізичного виховання підростаючого покоління; основні прийоми техніки гри, основні тактичні дії гри; правила гри у волейбол баскетбол та гандбол і правила суддівства змагань.

вміти: виконувати технічні й тактичні прийоми гри у волейбол, баскетбол та гандбол; показати й аналізувати технічний прийом або тактичну дію; підбирати підготовчі, підвідні та спеціальні вправи; використовувати набуті знання й уміння у професійній діяльності; організовувати та здійснювати суддівство у волейболі, баскетболі та гандболі.

Форма підсумкового контролю – екзамен.