Мета і завдання курсу: забезпечення формування професійних і методичних компетенцій, щодо системи знань про роль і місце фізичного виховання в житті людини і суспільства, особливості і загальні закономірності їх функціонування й розвитку.

Завдання вивчення дисципліни:

  • узагальнення практичного досвіду, осмислення сутності фізичного виховання, закономірностей його розвитку й функціонування;

  • озброєння студентів глибокими та міцними знаннями в області фізичної культури;

  • опанування знаннями застосування засобів, методів для розвитку життєво важливих рухових умінь та навичок, які дозволять підготувати учнів до праці, службі в збройних силах України та інших видах діяльності;

  • з’ясування основних нормативних документів в галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини;

  • навчити формувати різні види документів з планування, що забезпечує процес навчання з фізичної культури в різних закладах;

  • оволодіння педагогічними, здоров’язбережувальними інформаційними технологіями для формування здорового способу життя, розвитку рухових умінь і навичок, розвитку фізичних якостей у представників різних груп населення;

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: знати: основні закономірності теорії і методики фізичного виховання, принципи та зміст системи фізичного виховання; наукові основи навчання фізичних вправ; наукові основи розвитку фізичних якостей; дидактичні основи фізичного виховання дітей дошкільного та шкільного віку, учнів середніх спеціальних навчальних закладів та вищих навчальних закладів, працівників різних професій та вікових груп; методики навчання різним формам організації навчальної діяльності школярів; педагогічні вимоги до планування, організації і проведення уроку з фізичної культури; основи теорії і практики спорту;

вміти: грамотно застосовувати в практичній діяльності набуті знання; організовувати та проводити на високому рівні всі форми фізичного виховання осіб різного віку з загальною та спеціальною спрямованістю; грамотно оцінювати та дієво управляти фізичним розвитком осіб, що навчаються; організовувати спортивно-масову та фізкультурно-оздоровчу роботу; ефективно здійснювати навчальний процес в обраному виді спорту, об’єктивно контролювати та здійснювати педагогічний контроль під час проведення; розширювати і поглиблювати рівень своїх теоретичних знань в галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини; застосовувати основні закони природничо-наукових дисциплін у професійній діяльності, методи теоретичного та експериментального дослідження в професійній діяльності; проводити пошук, аналіз і оцінку інформації в галузі фізичного виховання і спорту; самостійно визначати завдання професійного і особистісного розвитку, займатися самоосвітою.

Форма підсумкового контролю – екзамен.