Метою дисципліни «Управління у сфері фізичного виховання та підготовкою юних спортсменів» є формування у студентів системи знань, навиків і умінь з організації і управління у галузі фізичного виховання та спорту, що є необхідним елементом становлення фахівця.

Завдання:

  • навчання студентів теоретичних основ сучасного управління в спорті і фізичному вихованні;

  • навчання методам планування і організації фізкультурно-спортивних заходів;

  • наближення змісту навчання в університеті до запитів майбутньої практичної діяльності студентів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: організаційну структуру і особливості функціонування сфери фізичного виховання в Україні, основи регламентування діяльності та кадрове забезпечення сфери фізичного виховання, історію відродження, розвитку та сучасний стан міжнародного спортивного руху;

вміти: аналізувати основні нормативно-правові документи міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; застосовувати знання з основ управлінської діяльності фахівця сфери фізичного виховання у практичній діяльності.

Форма підсумкового контролю – залік.