Метою навчальної дисципліни «Фізіологія людини та фізіологічні основи фізичного виховання та спорту» є формування у майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту знань про фізіологію м’язової діяльності, розкрити фізіологічну сутність спортивної діяльності та тренованості організму, його функціональні можливості, які можуть і повинні бути реалізовані у процесі цілеспрямованого фізичного виховання. Системний підхід до вивчення фізіологічних процесів під час адаптації, принципи зворотних зв’язків значно підвищать ефективність навчально-тренувального процесу та дозволять розглядати організм людини, як систему, що саморегулюється та самоорганізується.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Фізіологія людини та фізіологічні основи фізичного виховання та спорту» є:

  • надати кількісну характеристику фізіологічних реакцій окремих систем і всього організму для різних видів спорту;

  • сприяти розширенню уявлення про фізіологічні реакції організму під час спортивної діяльності;

  • розкрити особливості пристосування організму спортсмена до різних умов зовнішнього середовища;

  • планувати тренувальні навантаження в ході підготовки спортсменів до змагань в різних умовах зовнішнього середовища.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати: фізіологічні закономірності реакцій систем організму на фізичні навантаження, закономірності втоми та відновлення; фізіологічні особливості груп видів спорту; фізіологічну класифікацію спортивних вправ; закономірності підвищення функціональних можливостей організму під час занять спортом; особливості впливу кліматичних умов на організм спортсмена; вікові фізіологічні особливості спортсменів;

вміти: використовувати фізіологічні закономірності адаптації в плануванні та управлінні навчально-тренувальним процесом; застосовувати тести та критерії для оцінки функціональної підготовленості спортсменів; володіти методиками контролю за функціональним станом організму; коригувати тренувальний процес відповідно до фізіологічних показників.

Форма підсумкового контролю – екзамен.