Мета: оволодіти теоретичними знаннями про феноменологію, принципи і закономірності духовного розвитку та виробити практичні вміння виявляти особливості духовного розвитку і надавати психологічну допомогу, спрямовану на духовне зростання особистості.

Завдання вивчення дисципліни:

 • опрацювання основних культурно-історичних традицій і практик духовного розвитку і самоудосконалення особистості;

 • здійснення аналізу духовного змісту різноманітних проявів людського життя, діяльності та спілкування;

 • вироблення навичок психологічної діагностики і спілкування з людьми, що знаходяться на різних ступенях духовного розвитку і прагнуть до самоудосконалення;

 • формування уміння проводити індивідуальну та групову розвивальну роботу, спрямовану на духовне зростання особистості;

 • формування уміння розпізнавати стан духовної кризи і виробляти стратегії виходу із неї в процесі психотерапії.

У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності:

 1. Здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз актуальних проблем психології духовності.

 2. Самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження духовності з елементами наукової новизни та практичної значущості.

 3. Обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового дослідження духовного розвитку та виявлення причин, які утруднюють духовний розвиток особистості.

 4. Здійснювати практичну діяльність (тренінгову, психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну) з проблем корекції та розвитку духовності.

 5. Організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню діяльність для різних категорій населення у сфері психології духовності.

 6. Налагоджувати та підтримувати контакти з фаховими спільнотами, ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та мультидисциплінарних командах.

 7. Приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.

 8. Оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію.

 9. Дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та керуватися загальнолюдськими цінностями.

 10. Здійснювати науково-дослідну роботу та критично оцінювати її результати, визначати перспективи подальших наукових розвідок.

 11. Аналізувати і впроваджувати у практику результати наукових і прикладних досліджень.

Програмні результати навчання:

 1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних джерел із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

 2. Вміти організовувати та проводити психологічне дослідження духовного розвитку особистості із застосуванням валідних та надійних методів.

 3. Узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні висновки, робити психологічний прогноз щодо духовного розвитку особистості.

 4. Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, психотерпія, консультування, тощо) для особистостей з метою розвитку та корекції духовного розвитку та проводити їх в індивідуальній та груповій роботі, оцінювати якість.

 5. Розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми духовного розвитку, впроваджувати їх та оцінювати якість.

 6. Вирішувати складні фахові завдання (практичні та дослідницькі) з проблем духовного розвитку особистості.

 7. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності

 8. Здійснювати аналітичний пошук відповідної до сформульованої проблеми розвитку духовності та оцінювати її за критеріями адекватності.

 9. Втілювати результати наукового пошуку у практичну діяльність.