Мета викладання дисципліни: полягає в тому, щоб сформувати у студентів базові знання, вміння та навички, які є необхідними для здійснення ефективної психологічної роботи з категоріально-поняттєвим апаратом психологія спорту в контексті науково-психологічної діяльності та практичної психологічної роботи; надати відомості про особливості функціонування психіки людини в контексті спортивної діяльності та, відповідно, сформувати у студентів методичну готовність до надання кваліфікованої допомоги спортсменам, тренерам та іншим суб’єктам спортивної діяльності.

Завдання вивчення дисципліни:

 1. Сформувати в психіці студентів когнітивні структури, що слугують відображенням категоріально-поняттєвого апарату психології спорту у формі специфічної змістової одиниці категоріально-поняттєвого апарату наукової психології.

 2. Надати загальні відомості про основні напрямки розвитку психологічної науки і практики, в контексті реалізації яких здійснюються розробки психології спорту у методологічному, концептуальному, методичному, емпіричному та безпосередньо-практичному планах.

 3. Представити студентам найбільш суттєві теоретико-методичні та практичні аспекти істотних системоутворюючих компонентів структури сучасних розробки психології спорту та їх взаємозв’язку.

 4. Навчити студентів виробляти в себе вміння та формувати на їх основі навички практичного застосування своїх професійних знань, досвіду та якостей у контексті безпосереднього розв’язання ситуаційно-конкретизованих завдань, пов’язаних з психологією спорту.

 5. Продемонструвати якісну своєрідність, відповідні характерні риси та загальну специфіку психології спорту, як окремої, самостійної галузі психологічної науки та практики.

Перелік дисциплін, засвоєння яких необхідно студентам для вивчення курсу: загальна психологія, культурно-історична психологія, гуманістична психологія, психофізіолоія, психометрія, диференціальна психологія, психолоія рботи з педаггічним колекивом, психопрфелактика, психологічна реабілітація, психологія діяльності, психодіагностика, консультування, АСПН, СПТ тощо. Для засвоєння змісту курсу студенти мають володіти теоретичним матеріалом з перерахованих галузей, орієнтуватися в їх методичному забезпеченні, мати належний об’єм емпіричних знань та поведінково конкретизоване у відповідних діяльнісних алгоритмах чітке практичне уявлення про інструментарій їх безпосередньої операціоналізації в сфері психологічної роботи.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у студента мають бути сформовані такі компетентності:

Загальні компетентності

 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

 2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

 3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

 4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

 5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

 6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

 7. Здатність розробляти та управляти проектами.

Фахові компетентності

 1. Налагоджувати та підтримувати контакти з фаховими спільнотами, ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та мультидисциплінарних командах.

 2. Приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.

 3. Оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію.

 4. Дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та керуватися загальнолюдськими цінностями.

 5. Уміти співробітничати та працювати у групі.

 6. Уміти приймати рішення - улагоджувати розбіжності та конфлікти.

 7. Уміти використовувати нові технології інформації та комунікації;

В результаті засвоєння матеріалу курсу «Психологія спорту» студенти повинні знати:

- смислову структуру основних напрямків розвитку психологічної науки і практики, в контексті реалізації яких здійснюються розробки психології спорту;

- ключові поняття сучасних галузей психології спорту, істотні зв’язки між ними та основні методико-практичні напрямки їх емпіричної конкретизації та діяльнісної операціоналізації;

- визначення та особливості використання методів і прийомів психологічної роботи із спортивно-психолгічними феноменами – їх діагностики, корекції та конструктивного розвитку.

В результаті засвоєння матеріалу курсу «Психологія спорту» студенти повинні вміти:

- пояснювати смислову структуру основних напрямків розвитку психологічної науки і практики, в контексті реалізації яких здійснюються розробки психології спорту;

- визначати ключові поняття сучасних галузей психології спорту, істотні зв’язки між ними та основні методико-практичні напрямки їх емпіричної конкретизації та діяльнісної операціоналізації;

- використовувати методи і прийоми психології спорту у контексті здійснення діагностичних, корекційних та конструктивно розливальних аспектів діяльності практичного психолога;

- відрізняти та диференціювати особливості та ознаки конкретних проявів спортивно-психолгічних феноменів та реалізації механізмів її розвитку у функціонуванні психіки людини;

- аналізувати динаміку детермінації, розвитку та реалізації спортивно-психолгічних феноменів;

- усвідомлено актуалізувати безпосередні власні прояви спортивно-психолгічних феноменів, рефлексувати їх особливості та адекватно реалізовувати їх втілення у професійній діяльності.