Мета викладання дисципліни: отримання студентами поглиблених знань, умінь та навичок в сфері економічної психології у відповідності з сучасними науковими уявленнями; ознайомлення студентів з основними положеннями методології економічної психології; розкриття взаємозв'язку різних суб'єктів економічних стосунків; пояснення моделей економічної поведінки населення.

Завдання вивчення дисципліни:

 • виключення з наукового ужитку непрацюючих теорій і створення нових на основі всієї суми знань, накопичених світовою думкою;

 • більш глибоке і сучасне розуміння економічних явищ з урахуванням їх психологічної складової;

 • вироблення навиків використання деяких економіко-психологічних закономірностей;

 • ознайомлення з основами прикладної економічної психології.

Перелік дисциплін, засвоєння яких необхідно студентам для вивчення курсу: ергономіка, організаційна психологія, соціальна психологія, психологія управління і менеджмент, психологія праці і інженерна психологія, економіка і соціологія праці.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у студента мають бути сформовані такі компетентності:

Загальні компетентності

 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

 2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

 3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

 4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

 5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

 6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

 7. Здатність розробляти та управляти проектами.

Фахові компетентності

 1. Налагоджувати та підтримувати контакти з фаховими спільнотами, ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та мультидисциплінарних командах.

 2. Приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.

 3. Оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію.

 4. Дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та керуватися загальнолюдськими цінностями.

 5. Уміти співробітничати та працювати у групі.

 6. Уміти приймати рішення - улагоджувати розбіжності та конфлікти.

 7. Уміти використовувати нові технології інформації та комунікації;

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • основні поняття, категорії та їх взаємозв’язок;

 • методологічні принципи економічної психології;

 • етапи розвитку економічної психології як науки;

 • теоретичні моделі, що прийняті в сучасній економічній психології.

студент повинен вміти:

 • вільно і адекватно використовувати спеціальні терміни;

 • виявляти основні тенденції соціально-психологічного сприйняття макроекономічних процесів;

 • аналізувати особливості економічної поведінки індивідів і соціальних груп;

 • аналізувати психологічні особливості індивіда для моделювання його економічної поведінки як споживача, працівника, підприємця;

 • розробляти моделі нематеріального стимулювання співробітників організації;

 • розробляти й впроваджувати методи підвищення лояльності персоналу.