Мета викладання дисципліни: розкрити сутність психологічних основ управління в цілому, й освітніми організаціями, зокрема. Увиразнення управління через здійснення аналізу процесу управління, розкриття його змісту, структури і психологічних компонентів.

 Завдання вивчення дисципліни:

 1. формування узагальненого і систематизованого знання з психології управління, тобто уявлень про феномени, загальні засади, структуру, функцію, методологію, історію розвитку й найхарактерніші сучасні тенденції;

 2. розкриття соціально-психологічних особливостей управління, психології управлінської діяльності, психологічних особливостей особистості й організації в управлінні.

 3. забезпечення психологічного компетентного супроводу управлінської діяльності людини;

 4. формування управлінської компетентності.

Перелік дисциплін, засвоєння яких необхідно студентам для вивчення курсу: філософія, загальна психологія, педагогічна та вікова психологія, соціальна психологія, психологічні основи профорієнтаційної роботи.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у студента мають бути сформовані такі компетентності:

 1. Світоглядна, що передбачає розуміння сутності управлінського процесу;

 2. Професійна, яка передбачає використання одержаних знань в майбутній професійній діяльності;

 3. Інформаційна, що включає:

а) уміння знаходити необхідну інформацію;

б) вміння застосовувати новітні інформаційні технології;

в) розвивати уміння відфільтровувати актуальну та корисну інформацію;

г) формувати вміння аналізувати інформацію;

д) сформувати вміння на основі аналізу попередньої інформації формувати власну точку зору;

е) формувати вміння формулювати оригінальні думки та ідеї;

4. Самоосвітня, яка включає:

а) створення оптимальних умов для виявлення пізнавальної активності

студентів;

б) формування потреби навчатися;

в) формування вміння самостійно здобувати знання.

5. Комунікативна, що передбачає:

а) оволодіння комунікативною культурою;

б) вміння працювати в команді;

в) вміння конструктивно вирішувати конфлікти.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • предмет, завдання і зміст дисципліни;

 • теоретико-методологічні основи психології управління;

 • основні терміни і поняття дисципліни; історію і сучасний стан розвитку психології управління;

 • психологію особистості в управлінні;

 • психологію управління рекламною діяльністю організації;

 • особистість працівника, її структуру і прояви;

 • психологічні аспекти керівництва і лідерства;

 • психологію управління людськими ресурсами.

студент повинен вміти:

 • аналізувати вияви психічних особливостей особистості в управлінні;

 • визначати психологічні особливості планування діяльності в організації;

 • застосовувати сучасні методи планування потреб у персоналі;

 • організовувати добір та відбір персоналу в конкретних умовах;

 • використовувати сучасні методи добору, відбору кадрів;

 • здійснювати контроль виконання та професійно використовувати методи стимулюючої оцінки цього виконання у процесі управління;

 • забезпечувати управління персоналом.