Мета: засвоєння студентами основ і системи соціально-психологічних знань, формування умінь і навичок аналізу соціально-психологічних явищ життя та культури, оволодіння психодіагностичними методиками науково-практичного дослідження соціально-психологічних явищ.

Завдання:

 1. Забезпечити засвоєння студентами, систематичних знань і уявлень про основні принципи, закономірності та механізми соціально-психологічних явищ.

 2. Сформувати у студентів уміння й навички аналізу, розуміння та інтерпретації соціально-психологічних явищ у різних сферах людського життя й діяльності.

 3. Допомогти студентам в оволодінні уміннями й навичками аналізу і використання основних методів соціально-психологічного дослідження.

 4. Сприяти в оволодінні студентами уміннями і навичками роботи з науково-практичною літературою.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • основи методології соціально-психологічної теорії, три рівні методології соціальної психології;

 • основні соціально-психологічні теорії та особливості американської, європейської і вітчизняної соціальної психології;

 • основні принципи, закономірності й механізми соціально-психологічних явищ спілкування, груп і колективів та проявів особистості;

 • основні методи соціально-психологічного дослідження;

 • основні теоретичні підходи і концепції соціально-психологічних явищ, що вивчаються в курсі соціальної психології;

 • основні сфери прикладного застосування соціально-психологічних знань.

вміти:

 • аналізувати й інтерпретувати різноманітні соціально-психологічні явища;

 • використовувати різні методи соціально-психологічної психодіагностики: спостереження, інтерв’ю, бесіда, анкетування, тестування, рейтинг та ін.

 • брати участь у різноманітних формах групової навчальної діяльності (груповій дискусії, ділових іграх, брейн-стормінгах та ін.);

 • працювати з науково-практичною літературою;

 • аналізувати емпіричний соціально-психологічний матеріал (зокрема робити висновки про причино-наслідкові та кореляційні залежності).