Навчальний курс «Сучасні освітні технології у викладанні психології» є логічним продовженням і поглибленням змісту методики викладання психології, яка вивчалася студентами першого (бакалаврського) рівня спеціальності 053 Психологія. Освоєння інноваційних освітніх технологій у викладанні психології дозволить майбутнім практичним психологам не лише опрацьовувати з учнями психологію як навчальний предмет на рівні сучасних вимог, але й здійснювати просвітницьку роботу з різними категоріями клієнтів психологічної служби в установах і організаціях.

Об’єктом вивчення навчальної дисципліни є інноваційні підходи сучасного світового освітнього простору; розробка сучасних інноваційних стратегій навчання різних категорій учнів (у тому числі дорослих). Предметом вивчення навчальної дисципліни «Сучасні освітні технології у викладанні психології» є процес впровадження інноваційних підходів у навчально-виховний процес освітніх закладів з метою удосконалення системи поширення психологічних знань.

Мета вивчення дисципліни – сформувати готовність майбутніх магістрів психології до застосування інноваційних технологій у викладацькій та просвітницькій роботі практичного психолога.

Завдання курсу:

– ознайомити студентів із сучасними педагогічними теоріями, технологіями, методиками, що використовуються в освіті;

– сформувати здатність студентів організовувати процес вивчення психології, використовуючи методи та прийоми сучасних освітніх технологій.– сформувати у студентів під час вивчення курсу професійно-методичні вміння, необхідні для ефективної роботи в галузі використання інноваційних технологій в освіті.

У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності:

- Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно-важливих знань із різних джерел із використанням сучасних інформаційно-комунікативних технологій.

- Розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми, впроваджувати їх, отримувати зворотній зв’язок, оцінювати якість.

- Організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню діяльність для різних категорій населення у сфері психології.

Програмні результати навчання:

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • сутність технологічного підходу в освіті;

 • закономірності освітніх інноваційних процесів;

 • зміст та класифікацію інноваційних освітніх технологій;

 • мету і завдання різних освітніх технологій;

 • концептуальні положення сучасних освітніх технологій;

 • засоби і прийоми, специфічні для певної освітньої технології;

 • особливості використання сучасних освітніх технологій у викладанні психології.

Студенти також повинні вміти:

 • аналізувати теоретичні засади технологічного підходу в освіті;

 • визначати сутність різних освітніх технологій та їхні ключові поняття;

 • розробляти програми занять, добираючи прийоми і методи роботи певної освітньої технології;

 • планувати, організовувати та здійснювати індивідуальну та групову освітню діяльність щодо розповсюдження психологічних знань;

 • творчо використовувати надбання різних освітніх технологій для побудови програми просвітницької роботи в галузі психології;

 • враховувати особливості контингенту здобувачів освіти в організації просвітницької роботи.