Мета навчальної дисципліни – формування основних умінь та навичок консультативної діяльності практичного психолога та практична діяльність по самоаналізу та саморозвитку професійно-особистісних рис психолога-консультанта.

Завдання навчальної дисципліни:

 • Актуалізація теоретичних знань в галузі психологічного консультування;

 • Практичне відпрацювання основних методів та технік індивідуального психологічного консультування;

 • Самоаналіз та самовдосконалення професійно-особистісних рис психолога-консультанта.

У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності:

Інтегральна компетентність: Здатність вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та професійної діяльності у галузі індивідуального психологічного консультування, що передбачає проведення досліджень та консультативної діяльності в ситуації невизначеності умов і вимог.

Загальні компетентності:

 1. Здатність застосовувати знання з індивідуального психологічного консультування у практичних ситуаціях.

 2. Здатність генерувати нові ідеї при вирішенні завдань індивідуального психологічного консультування (креативність).

 3. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми індивідуального психологічного консультування клієнтів.

 4. Цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність клієнтів індивідуального психологічного консультування.

 5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) при індивідуальному психологічному консультуванні клієнтів.

Спеціальні компетентності:

 1. Самостійно планувати, організовувати та здійснювати індивідуальне психологічне консультування клієнтів.

 2. Здійснювати практичну консультативну діяльність з використанням науково верифікованих методів та технік.

 3. Приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах індивідуального психологічного консультування, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.

 4. Оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію в галузі індивідуального психологічного консультування.

 5. Дотримуватися у консультативній діяльності норм професійної етики та керуватися загальнолюдськими цінностями.

Програмні результати навчання:

 1. Вміти організовувати та проводити індивідуальне психологічне консультування із застосуванням валідних та надійних методів та технік.

 2. Узагальнювати емпіричні та консультативні дані, формулювати теоретичні висновки, робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості клієнта.

 3. Розробляти програми індивідуального психологічного консультування, провадити їх в індивідуальній роботі з клієнтами, оцінювати якість.

 4. Ідентифікувати ступінь складності завдань діяльності психолога-консультанта та приймати рішення про перескерування, звернення за допомогою або підвищення кваліфікації.

 5. Вирішувати етичні дилеми індивідуального психологічного консультування з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності