Освітня галузь «Методика навчання російської мови» складає одну із змістових ліній професійної підготовки вчителя початкових класів у педагогічному університеті за кваліфікаційним рівнем «Бакалавр».

Мета навчання студентів психолого-педагогічного факультету методики викладання російської мови визначено:

 • теоретична підготовка, яка спрямована на засвоєння основних методологічних, психолого-педагогічних, методичних засад початкового курсу другої мови та використання знань, які набули студенти при вивченні інших дисциплін – української та російської мов, дитячої літератури, педагогіки, психології, шкільної гігієни, методик навчання молодших школярів філологічним, природничим і образотворчим дисциплінам;

 • технологічний аспект підготовки майбутнього вчителя полягає у реалізації в навчальному процесі цілей удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів на рівні «бакалавр» за допомогою формування єдності теоретичних знань і практичних навичок, тобто формування професійно-методичних компетентностей;

 • оволодіння студентами змістом початкової освіти на основі Державного стандарту початкової загальної освіти, дидактичними засадами організації процесу навчання молодших школярів другої мови, оволодіння формами та засобами навчальної діяльності учнів початкових класів;

 • формування у студентів інтересу до майбутньої професії, активної позиції;

 • розвиток творчості та критичного мислення, оцінних суджень щодо різноманітних методичних позицій у викладанні російської мови як другої у початкових класах;

 • формування практико-орієнтованих умінь: організаційно-дидактичних (визначати мету, формулювати цілі, планувати структуру уроку); здійснювати ситуаційне моделювання (встановлювати дидактичне навантаження завдань, застосовувати арсенал методів і прийомів до конкретної навчально-дидактичної ситуації); творчих (оптимально застосовувати теоретичні знання до вирішення практичних завдань, методично грамотно здійснювати управління процесом навчання другої мови молодших школярів).

Наскрізною лінією підготовки студента з курсу «Методика викладання російської мови» є взаємозв’язок теоретичних знань з практикою педагогічної діяльності сучасної початкової школи, оволодіння технологіями навчання рідної та другої мови у початкових класах, формування професійних умінь та педагогічної майстерності майбутніх учителів.

Основними завданнями курсу «Методика викладання російської мови» є:

 • створити навчальне середовище для підготовки професійно зрілого та компетентного вчителя в питаннях методики викладання російської мови як другої у початкових класах;

 • озброїти студентів основами творчого підходу до навчання дітей дошкільного віку рідної та другої мови;

 • розкрити сучасні тенденції розвитку початкової школи на основі аналізу Базового компонента дошкільної освіти та Державного стандарту початкової загальної освіти, програм з російської мови для 1 4 класів.

Завданням методики навчання російської мови в умовах спорідненого українсько-російського білінгвізму є розгляд питань, які стосуються навчально-виховної роботи у дошкільних закладах, де ця мова вивчається як друга, яка слідує у процесі навчання за такою мовою, як українська.

Схожість фонетичної системи, лексики, графіки, граматичного складу двох мов обумовлюють схожість у методиці навчання спорідненим мовам. Близькість цих мов полегшує процес засвоєння програмового матеріалу з другої мови, оскільки можлива опора на знання з рідної мови. Нарівні із спільними особливостями ці мови мають риси, якими вони відрізняються, у зв'язку з чим виникає необхідність у подоланні інтерференції на різноманітних мовних рівнях у процесі мовленнєвої практики.

Специфіка навчання російській мові як другої у співвіднесеності з рідною мовою виявляється у таких аспектах:

 1. в урахуванні транспозиції знань, умінь, навичок;

 2. в урахуванні міжмовної інтерференції, яка виявляється одночасно у засвоєнні нових умінь, знань, навичок (у випадку, коли матеріал не співпадає), так і в актуалізації знань, корекції умінь, і навичок рідної мови (у випадку певної міри співпадіння матеріалу).

Зміст методики навчання російської мови в умовах спорідненої українсько-російської двомовності включає такі етапи:

 • обґрунтування і визначення засобів навчання з урахуванням закономірних явищ транспозиції та інтерференції;

 • корекція діючих у методиках викладання російської та української мов (як рядних) методів та прийомів подання та закріплення навчального матеріалу у процесі застосування до умов спорідненого білінгвізму;

 • створення такої системи навчання мові, яка б сприяла формуванню міцної комунікативної бази, а також розвитку логічного мислення дітей дошкільного віку, усвідомленню вихованцями дошкільних закладів особливостей мовних явищ, формуванню умінь порівнювати, класифікувати, встановлювати внутрішньопредметні й міжпредметні зв'язки.

Мета дошкільного навчання російської мови - створити міцну й відносно завершену комунікативну базу, необхідну й достатню, для спілкування дітей дошкільного віку для подальшого вивчення російської мови у школі (початкових, середніх та старших класах). У дошкільній системі закладаються основи і для досягнення кінцевої мети у наступному навчанні — сформованої автономної (чистої) двомовності.

Предметом вивчення методики викладання російської мови як нерідної є процес оволодіння російською мовою в умовах навчального спорідненого білінгвізму. У її завдання включені визначення змісту, методів і прийомів, системи навчання, дослідження порівняльної ефективності методів, експериментальна перевірка рекомендацій тощо.

Мета курсу методики викладання російської мови як другої на основі досягнень сучасної педагогіки, методики, психології, мовознавства, літературознавства забезпечити спеціальну підготовку студентів до даної навчальної дисципліни, зорієнтувати майбутніх вихователів (вчителів) дошкільних закладів на професійне застосування набутих знань.

Завдання курсу у теоретичному плані - озброїти майбутніх вихователів (вчителів) дошкільних закладів теоретичними знаннями у галузі методики викладання російської мови як другої і низки суміжних дисциплін; ознайомити студентів з історією розвитку методики другої мови, із сучасним станом розробки основних проблем навчання нерідній мові в умовах, в першу чергу, спорідненого білінгвізму; подати досвід найкращих вихователів (вчителів), який віддзеркалює досягнення сучасної методики та провідної практики; формувати навички самостійного вивчення науково-методичної літератури, розвивати творчі уміння вести дослідну роботу.

Завдання курсу у практичному плані - випрацьовувати стійкі уміння й навички обґрунтовувати й визначати засоби навчання з урахуванням закономірних для умов білінгвізму явищ транспозиції та інтерференції; корегувати діючі у методиці викладання російської та української мов (як рідних) методи і прийоми подання й закріплення матеріалу відповідно до умов спорідненої двомовності; будувати таку систему навчання мові, яка сприяла б створенню міцної комунікативної бази, а також розвитку логічного мислення вихованців дошкільних закладів, усвідомленню специфіки мовних явищ двох мов, які вивчаються, вмінню порівнювати, класифікувати факти, встановлювати між ними зв'язки, прагнути постійно підвищувати рівень культури мовлення на рідній та других мовах.