Мета курсу – створити умови для розвитку самореалізації творчої
особистості вихователя, який визначається високим рівнем майстерності та
здатний організувати і керувати трудовою діяльністю вихованців у дошкільних закладах і вдома, прищепити їм позитивне ставлення до праці, розвивати у дітей сенсомоторику, творчі здібності.
1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни «Художня праця» є:
− ознайомлення зі змістом та завданнями трудової діяльності в дошкільних
закладах;
− виявлення оптимальних методів, засобів і форм трудового виховання в
дитячому садку та впровадження їх у практику;
− ознайомлення студентів з інструментами, матеріалами для виготовлення
виробів, їх властивостями та застосуванням;
− навчання студентів планувати, організовувати і контролювати свою
роботу, самостійно працювати, дотримуватись правил безпеки та культури
праці;

розвиток творчих здібностей студентів під час конструювання і
виготовлення навчальних виробів;
− поєднання у навчальному процесі трудової діяльності з ігровою;
− ознайомлення з місцевими традиційними ремеслами, декоративно-
вжитковим мистецтвом українського народу.
− виховання у студентів бережного ставлення до обладнання, раціонального
використання матеріалів, усвідомлення значимості праці у суспільстві.
1.3. В процесі вивчення курсу у майбутніх фахівців формуються
ключові та предметні компетенції. Зміст програми орієнтований на формування у студентів наступних умінь, що впливають на формування відповідних компетенцій вихователя дошкільного закладу:

Інтегральна: здатність розв’язувати як типові, так і складні завдання та проблеми в галузі професійно-педагогічної діяльності, що ґрунтується на реалізації теоретичних положень педагогіки, психології та окремих методик навчання, організації науково-педагогічних досліджень комплексного характеру з невизначеністю умов і вимог.

Загальні: Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, застосовувати знання в практичних ситуаціях; проведення досліджень на відповідному рівні, пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, генерувати нові ідеї, творчо підходити до розв’язання освітніх проблем; володіння навичками використання інформаційних і комунікаційних технологій; навички здійснення безпечної діяльності в умовах професії

Спеціальні: спроможність застосовувати досягнення сучасної науки в процесі аналізу процесів соціалізації та виховання дітей; уміння аналізувати педагогічний процес у дошкільному навчальному закладі з позицій реалізації в ньому сучасних освітніх підходів та реалізувати вимоги конкретних підходів на практиці; вільне оперування інноваційними технологіями дошкільної освіти; Спроможність застосовувати відомі технології дошкільної освіти в процесі організації різних напрямів розвитку дітей дошкільного віку

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
− психофізіологічні основи, принципи і методи організації трудової
діяльності в дошкільних закладах;
− мету та завдання трудового виховання дітей дошкільного віку;
− зміст трудової діяльності в дошкільному закладі;
− організацію навчально-трудового процесу;
− ручні інструменти, що використовуються при виготовленні виробів, їх
будову, призначення, прийоми користування;
− початкову графічну грамоту;
− основи художнього й технічного конструювання виробів, види
декоративно-вжиткових мистецтв ;
− правила безпеки та культури праці.
вміти:
− планувати й організовувати навчально-трудовий процес;
− використовувати оптимальні методи й прийоми у проведенні занять з
трудової діяльності;
− у доступній формі роз’яснювати властивість різних матеріалів, їх
застосування при виготовленні виробів.