Мистецтво унікальний засіб залучення людини до цінностей духовної культури різних поколінь. Ознайомлюючись з творами сценічного й екранного мистецтва минулого, ми долучаємося до історичної та культурної спадщини свого народу та інших країн. І водночас надбання найкращих зразків скарбниці сценічного та екранного мистецтва стимулюють людину до творчого натхнення.

Реформування системи освіти продовжує набувати нових рис, Зберігаючи кращі здобутки вітчизняної педагогіки, оновлення змісту сучасної педагогіки призводить до впровадження в навчальну програму великої кількості нових курсів і предметів. Закон України «Про вищу освіту» спрямований на врегулювання суспільних відносин у галузі навчання, виховання, професійної підготовки громадян України, створює умови для самореалізації, забезпечення потреб суспільства у кваліфікованих фахівцях. Головною метою художньо-педагогічної освіти на сучасному етапі є підвищення рівня значущості культури й мистецтва в загальній освіті , а також орієнтація студентської молоді на духовні та загальнолюдські цінності в процесі професійної підготовки.

Мета курсу «Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання» розвиток художньої свідомості й художньоворчих умінь, художньо-образного мислення студентів, формування вміння спілкуватися з творами мистецтва та їх інтерпретувати, бажання опанувати весь простір духовних цінностей, розширення сфери естетично-емоційних вражень.

Завдання вивчення дисципліни:

надання студентам основ художніх знань, що уможливить усвідомлення ними специфіки майбутньої професійної діяльності;

розширення мистецького світогляду та ціннісних орієнтацій майбутніх учителів на основі ознайомлення й вивчення кращих зразків сценічного та екранного мистецтва;

формування умінь оперування різними видами аналізу художніх особливостей мистецьких явищ та інтерпретації творів на основі знайомства з різними формами, жанрами, стилями сценічного та екранного мистецтва;

збагачення власного художньо-естетичного досвіду для подальшого використання у професійній діяльності;

надання студентам необхідних знань з історії та теоретичних основ сценічного та екранного мистецтва;

дослідження особливостей сприймання учнями початкової школи театральної, циркової вистави, естрадного концерту, кінофільмів різних жанрів, теле– та відеопродукції, телекомунікацій;

навчити студентів використовувати набуті знання на уроках початкової школи, у позашкільній та поза навчальній роботі, у роботі із сімєю.

У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у професійно-педагогічній діяльності, що передбачають застосування теоретичних положень і методів педагогіки, психології та методики навчання основ екранного та сценічного мистецтва.

Здатність навчатися й оволодівати сучасними знаннями, зокрема, інноваційними методичними підходами, сучасними системами, методиками, технологіями навчання, розвитку й виховання учнів початкової школи.

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу, систематизації й узагальнення інформації з різних джерел, зокрема професійно-педагогічної, та формулювання логічних висновків.

Здатність спілкуватися державною мовою на офіційно-діловому рівні; володіти навичками нормативного літературного мовлення (його усною та писемною формою) в різних сферах комунікації. Здатність до розуміння чужих і продукування власних програм комунікативної поведінки, адекватних цілям, сферам, ситуаціям спілкування, активній взаємодії з іншими мовленнєвими суб’єктами.

Здатність ефективно діяти, розв’язуючи стандартні та проблемні методичні задачі під час навчання учнів освітньої галузі/змістової лінії: основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання.

Здатність упроваджувати сучасні навчальні технології, інноваційні підходи, передовий педагогічний досвід до окремих питань освітньої галузі/предмета: основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання.

Здатність у будь-якій педагогічній ситуації орієнтуватися на всіх учасників навчально-виховного середовища, приймати правильні рішення і, як наслідок, досягати поставленої мети навчання й виховання.

Здатність до застосування сучасних засобів інформаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання комунікативних завдань у професійній діяльності вчителя початкових класів й у повсякденному житті.

Здатність до застосування професійно профільованих мистецьких знань, умінь і навичок, які становлять теоретичну та діяльнісно-технологічну основу освітньої галузі «Мистецтво» загалом та окремих його змістових ліній. Складниками мистецької компетентності є музична, образотворча, мистецько-синтетична.

Володіння змістовим аспектом комунікації, термінологією, мовленнєвими конструкціями, що притаманні предмету – основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання.

Програмні результати навчання:

Засвоїти основи художніх знань, що уможливить усвідомлення студентами специфіки майбутньої професійної діяльності.

Засвоїти необхідні знання з історії та теоретичних основ сценічного та екранного мистецтва.

Вміти оперувати різними видами аналізу художніх особливостей мистецьких явищ та інтерпретації творів на основі знайомства з різними формами, жанрами, стилями сценічного та екранного мистецтва.

Вміти досліджувати особливості сприймання учнями початкової школи театральної, циркової вистави, естрадного концерту, кінофільмів різних жанрів, теле– та відеопродукції, телекомунікацій;

Вміти використовувати набуті знання на уроках початкової школи, у позашкільній та поза навчальній роботі, у роботі із сім’єю.

Розуміти та сприймати твори сценічного та екранного мистецтва, застосовувати різноманітні методи аналізу, знаходити звязки і паралелі з іншими видами та жанрами мистецтва, естетично грамотно оцінювати й переосмислювати їх через естетично-емоційну сферу, дасть можливість удосконалювати художньо-аналітичні вміння й практичні творчі навички, розвиваючи художнє мислення.