Мета дисципліни «Дошкільна лінгводидактика» – прищепити майбутнім вихователям практичні навички та вміння розвитку рідного мовлення у дітей в усіх його мовних аспектах: виховання правильної звуковимови, збагачення словника, формування граматичної правильності мовлення, розвитку зв’язного мовлення; залучення студентів до активної навчально-мовленнєвої та пошуково-дослідної діяльності, котра стимулює до впровадження нових методичних технологій розвитку та навчання дошкільників рідної мови.

Майбутній вихователь мусить не тільки досконало оволодіти теоретичними положеннями методики, знайти прийоми, методи, засоби розвитку мовлення, а й набути практичних умінь та навичок творчого їх застосування.

Це потребує від вихователя постійного творчого пошуку, вміння аналізувати, зіставляти, знаходити найефективніші й найраціональніші шляхи розвитку мовлення дітей, залучати їх до активної пізнавально-мовленнєвої діяльності.Завдання дисципліни – озброїти майбутніх вихователів теоретичними знаннями й практичними вміннями, за допомогою яких вони зможуть досягти високого рівня навчання дітей рідної мови.

Основними завданнями курсу є:

 • викликати інтерес і творче ставлення до вивчення курсу;

 • розкрити теоретичні засади дошкільної лінгводидактики;

 • на науково-педагогічній основі розкрити систему мовленнєвого розвитку дітей від народження до шести-семи років; розкрити закономірності засвоєння дітьми рідною мовою;

 • ознайомити з програмами, завданнями та змістом навчання дітей рідної мови в дошкільних закладах;

 • озброїти практичними вміннями та навичками роботи з дітьми щодо навчання їх рідної мови;

 • розкрити найефективніші методи, прийоми, форми розвитку рідного мовлення дошкільників;

 • ознайомити з діагностичними та корекційними методиками мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку;

 • ознайомити з передовим педагогічним досвідом роботи з вивчення рідної мови у дошкільних закладах.У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності:

 • здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку мовлення як засобу спілкування і взаємодії з однолітками і дорослими;

 • здатність до навчання дітей раннього і дошкільного віку рідної української мови;

 • здатність організовувати освітній процес у ДНЗ з використанням сучасних науково обґрунтованих, традиційних та інноваційних засобів, методів, прийомів, форм розвитку мовлення дітей;

 • здатність створювати мовленнєве середовище, сприятливе задля успішного здійснення в конкретних умовах комунікативної діяльності з дітьми раннього та дошкільного віку;

 • здатність до індивідуального і диференційованого розвитку дітей раннього і дошкільного віку.