Нові тенденції розвитку України визначили ряд важливих завдань і зумовили певні зміни в організації та змісті дошкільної освіти, пошуки новітніх технологій виховання і навчання дошкільників, що у свою чергу висуває нові вимоги до фахової підготовки майбутніх вихователів дошкільних закладів.

Успішне вирішення освітніх завдань можливе за умови поглибленого вивчення фахівцями теорії і практики виховання дітей дошкільного віку, набуття ними уміння виявляти, аналізувати, глибоко пізнавати і творчо перетворювати педагогічні явища та втілювати професійні знання і уміння в практичну діяльність.Мета дисципліни  поглибити і розширити знання випускників з основних питань виховання і навчання дошкільників; ознайомити із сучасними концепціями дошкільної освіти, передовим та новаторським досвідом роботи дошкільних навчальних закладів на сучасному етапі розвитку дошкільної освіти, з науково-практичними проблемами у галузі дошкільної освіти.Завданнями курсу є:

  • озброїти майбутніх фахівців галузі дошкільної освіти глибокими і міцними знаннями з методики організації сучасного навчально-виховного процесу в дошкільному закладі;

  • сформувати досконалі уміння здійснювати гуманістично зорієнтований педагогічний процес на засадах суб’єкт-суб’єктної взаємодії;

  • формувати уміння удосконалювати форми і методи навчально-виховного процесу дошкільних навчальних закладів відповідно до сучасних вимог дошкільної освіти України;

  • застосовувати сучасні технології навчання і розвитку дошкільників.

Курс має чітку професійну спрямованість та покликаний забезпечити високий теоретичний рівень знань студентів та вироблення практично-методичних умінь, що забезпечать майбутнім вихователям самостійність у роботі, сприятиме вихованню інтересу до творчої педагогічної діяльності.У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності:

  • здатність визначати рівень стану вітчизняної дошкільної освіти, стану педагогічного процесу, завдань освітньо-виховної роботи з дітьми, їх відповідність вимогам часу;

  • здатність удосконалювати форми і методи навчально-виховного процесу дошкільних навчальних закладів;

  • здатність організовувати освітній процес у дошкільних навчальних закладах з використанням сучасних науково обґрунтованих, традиційних та інноваційних засобів, методів, прийомів, форм розвитку дітей;

  • здатність застосовувати відомі технології дошкільної освіти в процесі організації різних напрямів розвитку дітей дошкільного віку;

  • здатність до індивідуального і диференційованого розвитку дітей раннього і дошкільного віку.