У лекціях звертається увага та важливі сторони фізики, як навчального предмета: навіщо вчити фізику?, чому навчати?, як навчати? Наводиться детальна структурно-логічна схема фізики як навчального предмету. Наголошується, що одним із головних завдань навчання фiзики в середнiй школi має бути засвоєння учнями системи фiзичних знань та здатнiсть застосовувати їх у процесi пiзнання i в практичнiй дiяльностi. Вказується, що розвиток мислення і пізнавальних здібностей учнів є одним з найважливіших напрямків роботи учителів фізики. Підкреслюється, що формування світогляду школярів неможливе без встановлення й виявлення зв'язку з іншими природничими навчальними предметами